Община Димитровград

Връзки

ГРАД ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия град Димитровград
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Уикипедия Община Димитровград
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Административен регистър
ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0391/6 82 22
KULTURA.DIMITROVGRAD.BG
Порталът за средищата на духовността и културата в община Димитровград
ПРОЕКТ TERRE
Проект TERRE
ATRIUM
Асоциация ATRIUM
RINA
RINA
RINA

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

   Публикувано на 11.Януари.2011    Видяно 6419       Оцени
 

Общински център за информация и услуги на гражданите

Община Димитровград - партерен етаж на адрес бул."Раковски" № 15
Работно време с граждани - от 08:30 до 17:00 часа (без прекъсване)

 Центърът работи на принципа на изнесени работни места. Обособени са 8 гишета , представящи всички функционални отдели.
   

Гише № 1

ДЕЛОВОДСТВО, ИНФОРМАЦИЯ

- приема кореспонденцията на общината и извършва справки на граждани и фирми за движението на преписките;

- записва граждани за приемния ден на Кмета на община Димитровград;

Телефони за връзка:  68 214,

 

Гише № 2 и 3

Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (административни услуги)

- гражданите могат да заявят и получат документи, свързани с гражданското им състояние (удостоверения за раждане, удостоверения за граждански брак, преписи от актове за смърт, удостоверения за наследници и др.);
- гражданите могат да заявят своя постоянен и настоящ адрес, да получат удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на имената, удостоверение за родствени връзки;

 

Телефони за връзка:  68 215,

Телефони за връзка:  68 216,

 

Гише № 4

Дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”

- предоставя информация на гражданите и фирмите относно: обектите, които предстои да бъдат отдадени или продадени под наем; за процедурите по провеждането на търгове;
- приема документи за разрешение за таксиметров превоз, разрешение за ползване на общински терен за строителна площадка,; разрешение за поставяне на рекламно-информационни табели и др.

Телефони за връзка:  68 217,

Телефони за връзка:  68 220,

 

Гише № 5

Дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води” (технически услуги)

- приема заявления за издаване на удостоверение за търпимост; на удостоверение за степен на завършеност на строеж; на удостоверение за законност на сграда и др.
- приема заявления за разрешение за строеж; за разрешение за поставяне на преместваеми обекти; за одобряване на архитектурни проекти и др.
- приема заявления за издаване на скица за недвижим имот за нотариус; на скица за недвижим имот за проектиране;  на удостоверение за допълване на действащия кадастрален план; на извадка от цифров модел на кадастрален и регулационен план и др.
- приема заявления за издаване на разрешително за депониране на производствени отпадъци и разрешително за депониране на строителни отпадъци и земни маси, заявления за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура и др.

Телефони за връзка:  68 218,

 

ГИШЕ № 7 и 8

КАСА

Телефони за връзка:  68 217,

Телефони за връзка:  68 220

 

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ - РАЙФАЙЗЕН БАНК

 

IBAN

BIC код

ВИД
ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПЛАЩАНЕТО

 BG62RZBB91558422303801

 RZBBBGSF

 448007

Такси за административни услуги

 BG62RZBB91558422303801

 RZBBBGSF

 448001

Такси за технически услуги

 BG62RZBB91558422303801

 RZBBBGSF

448011

Такси за гробни места

 BG62RZBB91558422303801

 RZBBBGSF

448012

Туристически такси

 BG62RZBB91558422303801

 RZBBBGSF

448090

Други общински такси